Nếu bạn muốn bán hàng  trên Youtube hãy làm 4 điều sau

Nếu bạn muốn bán hàng  trên Youtube hay nói rộng ra là bán hàng bằng video hãy làm 4 điều sau chăm chỉ : 

  1. Một sản phẩm mà khách hàng không thể từ chối 
  2. Một video mà khách hàng không thể bỏ qua 
  3. 1 trang đích với mục đích chính là giúp khách hàng hiểu rằng họ cần sản phẩm ngay trong ngày hôm nay.  
  4. Hiển thị video tại những nơi mà có nhiều khách hàng tiềm năng của bạn đang sinh hoạt tại đó.  Facebook, Youtube, Instagram, Tikok, linkedin, Mạng hiển thị của Google, Native ads vv….

Cơ mà nhiều người lại không nghĩ thế. 

Họ nghĩ rằng chỉ cần làm 1 lần là xong. Hy vọng có thể bắt chước các case study trên mạng. Bỏ 400 USD ra để quảng cáo rồi thu về doanh số 42000 USD 

Đó là lý do tại sao mọi người lại thất bại trong việc quảng cáo với video. 

Bạn có đồng ý với ý kiến này không. 

Hãy viết bình luận ra ở đây nhé. 

Ai muốn đọc thêm bài viết chi tiết thì chấm mình sẽ viết thêm chi tiết về 4 bước trên.

Nó đều là rút tỉa từ quá trình làm quảng cáo , thiết kế web cho các doanh nghiệp trong suốt 3 năm qua đấy ạ. 

 

If you want to sell on Youtube or by extension video sales, do the following 4 things continuosly:

  1. An offer that the customer cannot refuse
  2. A video that the client cannot skip
  3. 1 landing page with the main purpose of helping customers understand that they need the product today.
  4. Display videos in places where many of your potential customers are living. Facebook, Youtube, Instagram, Tikok, linkedin.

But many people don’t think so.

They think that it just needs to be done once. Hope to imitate case study on the internet. Spend 400 USD to advertise and earn 42000 USD in sales.

That’s why people fail to advertise with video.

Do you agree with this opinion.

Please write a comment here.

Those who want to read more detailed articles, I will write more details about the above 4 steps.

All are from the process of making ads Google, youtube, FB ,. At the same time doing website design for those businesses

Thank you for reading this post.

Thank admin for reviewing my post.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.